Kurumsal Yönetim Politikalarımız


KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ

 1. Şirketimizin yıllık karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmeye uygun olarak belirlenen Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel kurul kararıyla dağıtılır.
 2. Yönetim kurulu karın dağıtımına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaati ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda belirler.
 3. Kar payının dağıtılıp dağıtılmayacağı kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulca alınır ve kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekil ve içeriği sermaye piyasası kurulunca belirlenen kar dağıtım tablosu ile birlikte SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.
 4. Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
 5. Genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla kar payı eşit veya farklı tutarlı taksitlere bölünebilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 6. Karpayı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
 7. Pay başına düşecek temettü, genel kurulda ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın, toplam pay adedine bölünmesi suretiyle bulunur.
 8. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.
 9. Ortaklarımızın pay senetleri yasal mevzuat gereği kayden işlendiğinden, kar payı ödemeleri; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenen tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurum ve bankalardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.’ye yapılır.
 10. Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri ile esas sözleşmemize göre yapılır.
 11. Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kardan pay verilebilmesi için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.
 12. Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeleri özel durumların kamuya açıklamasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
 13. Kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yıllık faaliyet raporunda yer alır. Genel kurulda ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.
 14. Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararını ve değişikliğin gerekçesi SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir politika izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur.

Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket’in geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

Sarkuysan, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı’na ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

YETKİ VE SORUMLULUK

Sarkuysan, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdür Yardımcısı (Mali), Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimleri görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Sarkuysan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

 1. Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilir),
 2. Periyodik olarak  her üç aylık dönem sonunda açıklanan mali tablo ve  dipnotları, altı aylık dönemler itibariyle bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP’a gönderilir),
 3. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
 4. Kurumsal internet sitesi, (www.sarkuysan.com),
 5. Sermaye Piyasası  Düzenlemeleri  uyarınca Merkezi Kayıt Sistemi(MKS) ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı(MTHS) sistemleri vasıtasıyla duyurulan  izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
 6. T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
 7. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
 8. Telefon, elektronik  posta,  telefaks vb.  iletişim araçları vasıtasıyla  yapılan  iletişim yöntem  ve araçları,
 9. Broşür ve kataloglar ile  yapılan ilanlar,
 10. Katılınan yurt içi ve yurt dışı fuarlar.

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sarkuysan A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Ticari Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP’a iletilir. Söz konusu bildirimlerin KAP’ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır.

İdari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürlüğü(Ticari), Maliyet Muhasebesi ve doğrudan ya da dolaylı olarak Sarkuysan’ın içsel bilgilerine düzenli erişen ve Sarkuysan’ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir.

Şirketimizce, sermaye yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler olduğu taktirde SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılır.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sarkuysan’ın finansal tabloları ve dipnotları, konsolide bazda SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 3 ve 9 aylık dönemlere ait Finansal Tablolar yine UFRS’ye uygun olarak hazırlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’den alınan rapordaki uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Toplantıda görüşülerek doğruluğu konusunda karara bağlanan finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’e ve SPK’ya iletilir.

KAP’ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarımız, Foreks ile yaptığımız anlaşma gereğince KAP ile birlikte eş zamanlı olarak internet sitemizin BİST başlığı altında kamuya duyurulur. Ayrıca mali tablolara ait bilgiler, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyet Raporları kısmında beş yıllık geriye dönük olarak muhafaza edilir.

FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarının içeriği TTK, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu ve mali tablolarında, Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) uygulanmaktadır.
Faaliyet Raporlarımız hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve Genel Kurul’dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP’a bildirilir. Sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve İngilizce basılı halini şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri biriminden temin edebilirler.

İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sarkuysan.com adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir.
Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekaletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir.
Sitemizin “Borsa İstanbul’da Sarkuysan” bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.

T. TİCARET SİCİL GAZETESİ’NDE YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.

ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri, birleşme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecek bilgiler belgeler ; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu , Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Ana Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.

İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

İçsel bilgiye sahip Sarkuysan A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Sarkuysan A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.